آسفالت / بسته به نوع آسفالت و شرایط رفت و آمد در محل اجرای آسفالت، دمای متفاوتی برای دستیابی به بهترین نتیجه مورد نیاز است. هنگام اجرای آسفالت دو دما باید مورد توجه قرار بگیرند.

آسفالت

اول دمایی که هنگام پخش آسفالت با آن روبرو هستیم به طوری که این دما نباید کمتر از ۵ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد تا به دلیل سرمای زیاد، امکان چسبندگی کافی بین محتویات آسفالت در زمان پخش و کوبش فراهم نشود.

دمای دوم که باید به آن توجه شود، دمایی است که پس از کوبش آسفالت وجود دارد و اگر این دما بیش از اندازه گرم باشد و بیش از ۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد، آسفالت در زمانی طولانی‌تر خشک می‌شود و ممکن است در این مدت به دلیل رفت و آمد یا اتفاقات دیگر، آسفالت پیش از آنکه به شرایط مناسب برسد، آسیب ببیند.

با توجه به مطالب گفته شده، بهترین دما برای اجرا و پخش آسفالت دمای متعادل چیزی حدود ۱۵ تا ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است تا هم آسفالت فرصت داشته باشد تا به درستی کوبش شود و هم بتواند در زمان مناسب خشک و یکدست شود.